Ming Chiu is awarded his PhD degree. Congratulations Dr Chiu!